PIRÁTSKÉ LODĚ

Fregata Fregata - řadová bitevní loď Fregata blackwallská Fregata uzávěrová
Fregata východoindická

Fregata

(n. Fregatte; a. frigate; fr. frégate; it. fregata)

Název fregata byl odvozen od malých rychlých plachetnic, které byly vyvinuty francouzskými korzáry počátkem novověku v okolí Dunkerque. Fregata jako klasický typ třístěžňové lodi měla řadu variant měnících se podle účelu a doby v 17. až 20. století. Fregata byla až do poloviny 19. století především válečným plavidlem a všechny obchodní verze fregaty měly takovou výzbroj, že se válečným velmi přibližovaly. Teprve kolem 19. století válečná galéra z moří téměř mizí a zůstává pouze její obchodní varianta.
Trup fregaty byl založen na rovném kýlu a měl hruškovitý tvar. Výškově byl trup rozčleněn na řadu palub, které sloužily většinou k umístění lodních baterií. Kloun (galion) byl ještě v 18. století silně vyvinut, avšak postupně se jeho velikost zmenšovala, až se z něj v průběhu 19. století stal pouze ozdobný prvek. Původní členité palubní nástavby rovněž mizí a na přelomu 18. a 19. století jsou nahrazovány jednoduchými nástavky na přídi a zádi. Původní výrazné výtvarné ztvárnění lodi, zejména příďových a záďových partií, s postupem času odpadá a ke konci éry válečné verze fregaty se omezuje jen na kloun a kormu. Výzbroj fregaty byla mohutná již od prvopočátku jejího vzniku, avšak až koncem 18. století dostala určitý řád. Původní parametry výzbroje, tj. 14 až 20 děl, 50 až 60 mužů posádky a nosnost okolo 200 tun, byly postupně zvyšovány. Ve vrcholné formě měla nejnižší třída fregat 24 až 36 děl a nosnost okolo 600 tun. Střední třída byla vybavena nejčastěji 56 až 80 děly při nosnosti okolo 1000 tun. Nejvyšší třída měla přes 100 děl, nosnost 1500 tun i více a posádku přes 1000 mužů. Délka trupu se pohybovala od 40 do 80 metrů, šířka od 10 do 20 metrů a výška od 7 do 10 metrů. Ponor dosahoval zpravidla 4 až 6 metrů. Poměr délky trupu k šířce byl přibližně 4 : 1.
Stěžně fregaty měly po celou dobu téměř neměnno skladbu a formu. Přední a hlavní stěžeň byly vždy třídílné (peň a dvě čnělky), zadní stěžeň byl původně dvoudílný, později rovněž třídílný. Čelen dosahoval značných rozměrů a vybíhal daleko před klounovec. Původně byl jednodílný, později dvoudílný. Oplachtění fregaty vynikalo svou mohutností s převládajícími příčnými (ráhnovými) plachtami. Tyto plachty byly na dolní části zadního stěžně doplněny nejprve latinskou plachtou, která byla později nahrazena klasickou vratiplachtou. Plachty na čeleni, zpočátku dvě blindy, byly postupně doplňovány kosatkami, až posléze blindy zcela vymizely. Oplachtění bylo rovněž postupně doplněno stěhovkami umístěnými mezi stěžni.

Americká fregata Constitution
Francouzska fregata Flora

 

Fregata - řadová bitevní loď

(n. Linienschiff; a. line-of-battle ship)

Největší typ fregaty určené k vojenským účelům. Technické parametry odpovídaly ostatním fregatám, rozdílná byla jen velikost a výzbroj. Řadová loď měla zpravidla čtyři dělové paluby, z nichž jednou byla otevřená horní paluba. Tento typ lodi byl rozdělen do tří tříd. I. třída měla 100 a více děl, nosnost 2000 tun a 800 až 1000 mužů posádky. II. třída měla 90 až 100 děl (resp. 84 až 90 děl), nosnost 1650 až 1950 tun. III. třída měla 70 až 80 děl (resp. 64 až 80 děl) a nosnost 1200 až 1600 tun. Variabilita počtu děl a tonáže u jednotlivých tříd je dána jednak změnami v průběhu let, jednak zvyklostmi admirality příslušné země.
Mezi nejznámější reprezentanty tohoto typu lodi patří:
Sovereign of the Seas (jinak též Royal Sovereign) - anglická řadová loď, délka 39 metrů, šířka 14 metrů, výška 7 metrů, nosnost 1500 tun, výzbroj 100 děl.
Svatý Pavel - ruská řadová loď admirála Ušakova.
Redoutable  - francouzská řadová loď, z níž v bitvě u Trafalgaru padl údajně osudný výstřel, který usmrtil anglického admirála Nelsona.
Victory - anglická vlajková loď admirála Nelsona.

 

Fregata blackwallská

(n. Blackwallfregatte; a. blackwall-frigate)

Typ lodi - plnoplachetníku, který byl stavěn v druhé polovině 19. století v loděnicích anglického přístavu Blackwall. Ve své době to byla jedna z nejlépe konstruovaných obchodních lodí velké tonáže. Od běžného typu plnoplachetníku se lišila především specifickým vybarvením trupu. Ten byl černě natřen, měl široký podélný pruh v bílé barve a na něm v pravidelných intervalech černé čtverce nebo obdélníky, takže celek připomínal válečné fragaty s jejich dělovými poklopy. Takový způsob vnějšího vzhledu trupu plachetnice byl pravděpodobně zaveden proto, aby piráti měli dojem, že se jedná o válečné plavidlo.

 

Fregata uzávěrová

(a. block-ship)

Zvláštní typ trojstěžníku se specifickým určením z přelomu 18. a 19. století. Tato jednoúčelová fregata sloužila výhradně k ochraně přístavů na straně otevřené k moři proti útokům nepřátelských lodí. Její plavební schopnosti jí umožňovaly pohyb pouze v omezeném prostoru, většinou však byla zakotvena na jediném místě. Vzhledem ke svým proporcím a malé stabilitě nebyla vhodná pro plavbu na otevřeném moři. Rovněž rychlost byla ze stejného důvodu omezena. Výzbroj této mohutné plovoucí superbaterie byla co největší. Běžně to bylo 40 těžkých 32liberních děl a 14 karonád ráže 42 liber. Trup uzávěrové fregaty měl výrazně ploché dno, které ji spolu s poměrně malým ponorem umožňovalo plavbu i v mělkých pobřežních vodách. Délka trupu byla 30 až 40 metrů, šířka kolem 15 metrů a výška od kýlu k palubní obrubě dosahovala téměř 10 metrů. Poměr délky trupu k šířce byl přibližně 2,5 : 1. Stěžně, čelen i oplachtění bylo podobné jako u ostatních typů fregat, ovšem s menší plochou plachet.

 

Fregata východoindická

(a. east-indiaman)

Tento typ fregaty vznikl v době prudkého růstu zámořského obchodu se zeměmi Dálného východu v 17. až 18. století. Na začátku 19. století však tento typ prakticky zaniká. Z technického hlediska šlo o fregatu běžného typu, jejíž nosnost se pohybovala v rozmezí od 1000 do 2000 tun. Tento typ fregaty však vynikal mohutností a často i krásným zdobením. Trup byl poněkud bachratější, což mělo za následek nižší rychlost a menší pohyblivost. Východoindické fregaty patřily k nejdokonaleji vybaveným a nejlépe vyzbrojeným obchodním lodím, urřeným pro dálnou plavbu. Život na nich, kázeň posádky a celkový režim byl totožný s válečnou fregatou.